Vēlmju saraksts 0

Projekts


 

Projekti

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

 "Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē"

Projekta “Latvijas Pārtikas Kompetences centrs” ietvaros SIA Ādažu desu darbnīca uzsāk pētniecības projektu.
SIA Ādažu desu darbnīca īsteno projektu “SIA “Ādažu desu darbnīca” auksti kūpinātu desu un auksti kūpinātas liellopu gaļas ražošanas tehnoloģijas izstrāde.”.

Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra ietvaros. Projekta numurs: 1.2.1.1/18/A/002.

Latvijas Pārtikas nozares kompetences centrs savā darbībā aptver divus zinātniskos virzienus:
Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:

Inovatīvi produkti un tehnoloģijas, sekojot aprites ekonomikas jaunākajām tendencēm (t.sk. eko-tehnoloģiski produkti, pārtikas drošības un kvalitātes monitoringa risinājumi);
Produktu iepakojuma risinājumi;
Pārtikas loģistikas risinājumi, t.sk. derīguma termiņu, uzglabāšanas laiku uzlabojošas un pārvadāšanas izmaksas samazinošas tehnoloģijas, tai pašā laikā, saglabājot augstu produktu kvalitāti un saīsinot ceļu no ražotāja līdz patērētājam.
Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:


- Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;
- Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;

- Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.

 Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas   nozarē un ieviešot tas ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.

Projekts tiek īstenots no 01.06.2019 - 30.11.2020.

Kopējais ERAF atbalsta apjoms Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra projektam sastāda 4 708 111.50 EUR.

Projekta pirmajā posmā paveiktais:

1.     Projekta ietvaros veikta tehnoloģisko procesu parametru specifikācijas izstrāde auksti kūpinātu gaļas produktu apstrādei;

2.     Veikta izejvielu kvalitātes prasību/kritēriju izstrāde;

3.     2019.gada augusts – septembris – izstrādātas receptūras sekojošiem auksti kūpinātiem produktiem;

4.     Ražošanai nepieciešamo izejvielu kvalitātes prasību/ kritēriju un pārbaudes veidu izstrāde. Izstrādāta tehniskā specifikācija un kvalitātes kontroles veids, lai noteiktu gaļas kvalitāti un noteiktu gaļas piemērotību/ nepiemērotību tālākai pārstrādei aukstajos kūpinājumos;

5.     Veiktas testa partiju ražošanas;

Pārskata periods: no 08.05.2019. līdz 16.11.2019.

Publicēts 2019.gada 26. novembrī

Projekta otrajā posmā paveiktais:

1.     Projekta posmā tika veikta laboratoriska tehnoloģisko procesu parametru specifikācijas izstrāde auksti kūpinātu gaļas produktu apstrādei, veicot eksperimentus un laboratoriskos pētījumus un testus, lai nodrošinātu Listeria Monocytogenes augšanai un attīstībai neatbilstošu vidi, saglabājot gaļa kvalitāti un maksimāli iespējamo mitruma līmeni.

2.     Līdz šim veikta 6 partiju (2 liellopu gaļas un 4 desu) laboratoriska ražošana un testēšana, veicot visas augstākminētās analīzes un fiksējot rādījumus un rezultātus.

3.     Veikta izejvielu un gatavās kvalitātes rādītāju laboratoriskā testēšana.

Pārskata periods: no 17.11.2019. līdz 16.02.2020.

 

Publicēts 2020.gada 11. martā

 

Projekta trešajā posmā paveiktais:

 

1.     Projekta posmā tika veikta laboratoriska tehnoloģisko procesu parametru specifikāciju korekciju izstrāde auksti kūpinātu gaļas produktu apstrādei, veicot eksperimentus un laboratoriskos pētījumus un testus, lai nodrošinātu Listeria Monocytogenes augšanai un attīstībai neatbilstošu vidi, saglabājot gaļa kvalitāti un maksimāli iespējamo mitruma līmeni.

2.     Veikta tehnoloģiskā procesa parametru pilnveidošana, lai maksimāli tiktu izslēgta Listeria Monocytogenes augšanas iespējas.

3.     Turpinās izejvielu un gatavās kvalitātes rādītāju laboratoriskā testēšana.

Pārskata periods: no 17.02.2020. līdz 16.05.2020.

Publicēts 2020.gada 22. maijā

Projekta ceturtajā posmā paveiktais:

1.     Izstrādāta auksto kūpinājumu ražošanas tehnoloģija trīs veida auksti kūpinātu desu un divu veidu auksti kūpinātu gaļas produktu. Trešā auksti kūpināta gaļas produkta ražošanas tehnoloģijas izstrāde uz doto brīdi ir noslēguma fāzē, tiek veikta gatavā produkta sensoro īpašību saskaņošana, lai nodrošinātu stabilu produkta kvalitāti.

2.     Turpinās izejvielu un gatavās kvalitātes rādītāju laboratoriskā testēšana.

Pārskata periods: no 17.05.2020. līdz 16.08.2020.

Publicēts 2020.gada 13. augustā

Projekta piektajā posmā paveiktais:

1.     Produkcijas testēšanas rezultātu analīze un testējamo rādītāju verifikācija

2.     Projekta laikā iegūto datu apkopošana un analīze

3.     Darbs pie zinātnisko publikāciju izstrādes sadarbībā ar Latvijas universitāti un Latvijas Lauksaimniecības universitāti

Pārskata periods: no 17.08.2020. līdz 16.11.2020.

Pētniecības projekta ietvaros paveiktais:

1.     Ir panākts projekta mērķis - izstrādāta un ieviesta auksti kūpinātu desu un auksti kūpinātas gaļas produktu ražošanas tehnoloģija, kura kopumā nodrošina kvalitatīva un nekaitīga produkta nonākšana tirgū.

2.     Lai panāktu mērķa izpildi, visa projekta laikā tika veikts darbs pie ražošanas tehnoloģiju pilnveidošanas, līdz to pilnīgai ieviešanai.

3.     Tā kā mūsu uzņēmums, kā pamatizejvielu izmanto Latvijas izcelsmes gaļu (gan cūkgaļu, gan liellopa gaļu), projekta ietvaros liels īpatsvars tika pievērsts izejvielu kvalitātes un nekaitīguma kontrolei.

4.     Projekta gaitā liela uzmanība tika pievērsta gatavā produkta kvalitātei un nekaitīgumam, it īpaši attiecībā uz Listeria Monocytogenes augšanas risku auksti kūpinātos gaļas produktos. Produkcija tika testēta izmantojot Challenge testus (Listeria Monocytogenes augšanas dinamikas pētījumi produktā). Kā rezultātā iegūts laboratorisks apstiprinājums, ka Listeria Monocytogenes augšanas dinamika mūsu ražotajos produktos ir negatīva (nav konstatēta)

5.     Sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes speciālistiem ir sagatavots un iesniegts publicēšanai  Latvijas  Lauksaimniecības univesitātes žurnālā “Rural Sustainability Research” zinātniskais raksts “THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL PECUALIARITIES ON FERMENTED SAUSAGES’ QUALITY AND SENSORY PROPERTIES”

6.     Sadarbībā ar Latvijas universitātes speciālistiem ir sagatavots un iesniegts publicēšanai  žurnālā Foods (https://www.mdpi.com/journal/foods) un žurnālā  Environmental and Experimental Biology zinātniskais raksts GROWTH POTENTIAL OF LISTERIA MONOCYTOGENES IN COLD SMOKED SAUSAGES WITH AND WITHOUT FERMENTATION

Publicēts 2020.gada 15. decembrī

 

Tehnoloģiju pārneses projekta numurs: ID Nr. 1.2.1.2/16/I/001

Projekta apraksts: “Izpētīt kaulu pastas sastāvu un veikt laboratoriskus pētījumus, lai noteiktu šo produktu uzturvērtību, nepieciešamo daļiņu izmēru un citus parametrus, un izpētīt kaulu pastas ražošanas tehnoloģiju.”  

Publicēts 2022.gada 24. augustā