Vēlmju saraksts 0

Privātuma politika

Privātuma politika

 

Datu pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ādažu desu darbnīca", vienotais reģistrācijas numurs 40103094451, juridiskā adrese Gaujas iela 11-3, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, +371 26603455, info@jsveikals.lv (turpmāk – Pārdevējs), kurš izstrādāja šo Privātuma politiku ar mērķi informēt personas, kuras izmanto, ir izmantojušas vai ir izteikušās nodomu izmantot (turpmāk – Pircējs), par viņu personas datu apstrādi.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula) 4.panta 1.punktu personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Pārdevējs datu apsptrādē ievēro godprātīgas un pārredzamas apstrādes principu. Pārdevējs rūpējas par Pārdevēja rīcībā esošo personas datu drošību.

Pārdevējs ievēro personas datu minimizēšanas principu – Pārdevējs nepieprasa un nevāc personas datus, kas nav nepieciešami mērķa sasniegšanai – distances līguma noslēgšanai, pasūtījuma apstrādei un produktu piegādei. Dati tiek apstrādāti ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par Pircēja privātumu, kā arī Pārdevējs dara visu iespējamo, lai uzglabātu Pircēja personas datus drošībā. Informāciju trešājām personām var izpaust tikai saskaņā ar likumīgu pamatu vai ar Pircēja piekrišanas saņemšanu. Apstrādes pamats katrā konkrētajā gadījumā ir kāds no Regulas 6.panta punktiem, un datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Regulā norādītajām pamatnostātnēm.

Pircējs ir atbildīgs par informācijas patiesumu, veicot pasūtījumu vai sazinoties ar klientu atbalsta personu. Pircējs apņēmas neveikt darbības, kas vērstas pret tīmekļa vietnes drošību. Pārdevējs nav atbildīgs par nepareiziem, nepilnīgiem vai kļūdainiem Pircēja sniegtajiem datiem. Izmantojot Pārdevēja tīmekļa vietni un iegādājoties produktus un pakalpojumu (piegāde), Pircējs apliecina, ka saprot datu politiku un piekrīt sekot izmaiņām tajā.

Pircējam ir tiesības neizmantot Pārdevēja pakalpojumus, ja Pircējs nepiekrīt privātuma politikai.

Aizpildot pasūtījumu (noslēdzot distances līgumu), Pircejs sniedz savu personīgo informāciju, kura ir obligāta pasūtījuma izpildei:

 • vārds un uzvārds;
 • tālruņa numurs;
 • e-pasta adrese;
 • preču piegādes adrese.

Apmaksājot pasūtījumu, Pircējs piekrīt šādas informācijas apkopošanai un apstrādei:

 • bankas konta numurs;
 • bankas iestādes nosaukums;

Informāciju par Jūsu bankas norēķinu karti mēs nesaņemam un tā netiek apstrādāta.

Datu apstrādes nolūki

Pārdevējs veic Pircēja personas datu apstrādi šādos nolūkos:

 • Distances līguma sagatavošana un izpilde;
 • Pircēja identificēšana;
 • jaunu pakalpojumu izstrāde;
 • pakalpojumu piedāvāšana Pircējiem, akciju organizēšana;
 • tirgus izpētes, statistikas veikšana;
 • Pārdevēja interneta vietnes darbības nodrošināšana un uzlabošana.

 Klienta personas datus Pārdevejs glabā 5 gadus. Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu pasūtījuma izpildi, lai strīda gadījumā varētu īstenot savas tiesības, kā arī citos gadījumos saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

Dati tiek glabāti piecus gadus pēc pasūtījuma veikšanas.

Datu nodošana trešajām personām

Pārdevējs var nodot apstrādei Pircēja datus personām, kas palīdz Pārdevējam izpildīt un administrēt pakalpojumu sniegšanu, sniedz Pārdevājam ar klientu Pieprasījumu administrēšanu saistītos pakalpojumus. Šādas personas var būt IT datubāzu programmatūras piegādātāji, datubāzu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru, uzturēšanas un mākoņpakalpojumu sniedzēji, tiešie tirgdarbības pakalpojumu sniedzēji, tirgus izpētes vai uzņēmējdarbības analītikas pakalpojumu sniedzēji u.tml. Ikvienā gadījumā datu apstrādātājiem iesniedzam tikai tik daudz datu, cik tas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai. Pārdevēja piesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Pircēja personas datus tikai pēc Pārdevēja norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām. Turklāt tiem ir jānodrošina Pircēja datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem un saskaņā ar Pārdevēja noslēgto rakstisko vienošanos. Nepieciešamības gadījumā un saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto personas dati var tikt nodoti kompetentajām valsts varas un pārvaldes iestādēm, tostarp tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, policijai vai citām uzraudzības iestādēm. Pircēja personas datus apstrādājam tikai Eiropas Savienības teritorijā. Mums šobrīd nav nodoma nodot un mēs nenododam Pircēja personas datus trešajām valstīm.

Datu subjekta tiesības

Pircējam kā datu subjektam ir šādas tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi, kuras Pircējs var īstenot, vēršoties pie Pārdevēja:

 • saņemt apstiprinājumu, vai tiek veikta Pircēja personas datu apstrāde;
 • saņemt informāciju par savu personas datu apstrādes mērķiem, apstrādātajām personas datu kategorijām, datu saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, datu glabāšanas ilgumu (vai kritērijiem tā noteikšanai), Pircēja tiesībām saistībā ar datu apstrādi;
 • pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
 • prasīt savu personas datu dzēšanu;
 • iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu izmantošana ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem;
 • prasīt ierobežot savu personas datu apstrādi;
 • saņemt savus personas datus, ko Pircējs ir sniedzis, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība);
 • atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei;
 • tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;

 Pircējs pieņem riskus, kas saistīti ar personas datu dzēšanu, piemēram:

 • nespēja identificēt Pircēju kā klientu, ja sazināties ar klientu atbalsta personu;
 • grūtības vai nespēja identificēt Pircēja pasūtījumu;
 • sarežģījumi vai pilnīga neispējamība atgūt pirkuma datus to pazaudēšanas gadījumā;
 • un citi riski.

 Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, aicinām vērsties pie mums, rakstot uz e-pastu info@janissauka.lv. Pircējam ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīgā, LV-1011, Latvija, tālrunis 67223131, e-pasta adrese: info@dvi.gov.lv, ja Pircējs uzskata, ka ir pārkāptas Regulā noteiktās tiesības.

Sīkdatnes

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir maza teksta datne, kas tiek saglabāta datorā vai citā lietotajā ierīcē (piemēram, mobilajā tālrunī) brīdī, kad s apmeklējat tīmekļa vietni. Teksta datnē ir informācija, kas tiek izmantota, lai konkrētas tīmekļa vietnes apmeklētājiem uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi. Sīkdatne nevar izplatīt vīrusus vai citas kaitīgas programmas.

Informāciju no sīkdatnēm nevar izmantot, lai iegūtu personīgo informāciju par Jums. Sīkdatņu informācija netiek nodota vai pārdota trešajām personām. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm, piemēram, sīkdatņu veidiem, lūdzam, apmeklēt: www.allaboutcookies.org.

Kādas sīkdatnes izmanto Pārdevējs un kādi ir to lietošanas mērķi?

Interneveikala www.jsveikals.lv tīmekļa vietnē tiek izmantotas vairāku veidu sīkdatnes (pastāvīgās un sesijas). Tās atšķiras ar izmantošanas mērķiem un glabāšanas ilgumu. Ar laiku izmantotās sīkdatnes var tikt aktualizētas un pielāgotas pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanas vajadzībām, tomēr vispārējie lietošanas mērķi ir šādi:

 

 • Pakalpojumu nodrošināšana un uzturēšana – sīkdatnes, kas funkcionāli atbalsta Pārdevēja pakalpojumu nodrošināšanu;
 • Lietotāja autentifikācija – paredz lietotāja atpazīšanu un drošāku interneta vietnes izmantošanu;
 • Interneta vietnes drošība un pakalpojumu integritāte – sīkdatnes, kas palīdz veidot pakalpojumus, radot labāko klienta pieredzi;
 • Lietošanas statistika un analīze – nodrošina informāciju, kā un cik bieži tiek izmantota mūsu mājas lapas vietne, kādas ir lietotāju grupas un kādi meklēšanas rīki tiek izmantoti. Sīkdatņu statistika var tikt iegūta arī no sadarbības partneru interneta vietnēm.

Interneta veikala privātuma politika var tikt mainīta vai aktualizēta. Mājaslapā vienmēr atradīsiet jaunāko privātuma politikas versiju.